Financieel overzicht 2018

  Totale Baten 2018 € 331.243,99
1. Bijdragen ten behoeve van kerkelijke gebouwen en pastoraat € 226.117,55
2. Bijdragen ten behoeve van activiteiten € 105.126,44
     
  Totale Lasten 2018 € 301.235,86
3. Bestedingen pastoraat € 58.409,77
4. Lasten ten behoeve van activiteiten € 108.004,99
5. Lasten kerkelijke gebouwen € 64.380,38
6. Lasten eigendommen en inventarissen € 48.796,92
7. Lasten beheer en administratie € 21.643,80
     
  Toelichting  
1. Tienden, giften aankoop gebouw, offers, lijfrenten, en overige giften  
2. Bijdragen ten behoeve van kinderwerk, onderwijs, e.d.  
3. Honoraria, vrijwilligersvergoedingen, e.d.  
4. Lasten ten behoeve van kinderwerk, onderwijs, pastoraat e.d.  
5. Aankoop gebouw opnieuw verklarend, huur, verzekering en onderhoud kerkelijke gebouwen  
6. Lasten verbouw en inventaris kerkelijke gebouwen  
7. Kosten gas en elektra, administratiekosten, advieskosten, overige overheadkosten