ANBI

Naam van de instelling
FIRE Kerk Nederland

RSIN nummer
850369733

Bezoekadres
Berlagestraat 96
3067CC Rotterdam

Doelstelling
FIRE Kerk Nederland heeft ten doel een positieve verandering teweeg te brengen in de stad en in Nederland, door het uitdragen van Gods Woord en mensen te helpen hun bestemming in God te vinden, en al datgene wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan FIRE Kerk Nederland

Inleiding
Het Beleidsplan van FIRE Kerk Nederland omschrijft in algemene zin de doelstelling van de kerk en de activiteiten die plaatsvinden ter verwezenlijking daarvan. De omschrijving hiervan is niet allesomvattend, maar richtinggevend. De Bijbel, het Woord van God, is het fundament van de kerk, zowel wat betreft identiteit, als de doelstelling en activiteiten.

Identiteit
FIRE Kerk Nederland is een internationale kerk in Oost-Rotterdam. FIRE Kerk Nederland is geplaatst in het Lage Land, het meest dichtbevolkte gebied van Rotterdam met mensen van alle lagen van de bevolking. De kerk is geroepen om een positieve verandering teweeg te brengen in haar directe en indirecte omgeving.

De diensten worden gehouden in de Nederlandse en Engelse taal.

Doelstelling en verwezenlijking daarvan
FIRE Kerk Nederland heeft ten doel een positieve verandering teweeg te brengen in de stad en in Nederland, door het uitdragen van Gods Woord en mensen te helpen hun bestemming in God te vinden, en al datgene wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

FIRE Kerk Nederland probeert haar doel te verwezenlijken door een breed scala van activiteiten, waaronder: samenkomsten en conferenties, evangelisatie, uitreiken naar minderbedeelden en ouderen, jeugd- en kinderwerk, gebed, onderwijs en pastorale zorg.

FIRE Kerk Nederland neemt tevens deel aan het Voorgangers Overleg Rotterdam e.o.

 

Functie van de bestuurders
Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Algemeen Bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuurders genieten geen beloning; kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hun door de kerk vergoed.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
FIRE Kerk Nederland is een zeer actieve gemeente met een scala aan activiteiten, waarover één en ander te lezen is op deze website. Naast de wekelijkse samenkomsten zijn gebed en onderwijs grote pijlers van de gemeente. Ook evangelisatie op straat, abortuswake, het bezoeken van de ouderen, uitreiken naar scholieren, kinderwerk en pastoraat zijn activiteiten die al dan niet wekelijks op de agenda staan.

Voor het financieel overzicht van 2019 klik hier.